Medezeggenschapsraad

 
De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. Zij bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten die tweejaarlijks worden gekozen door ouders en leerkrachten. De (wettelijk voorgeschreven) MR houdt  zich bezig met officiële plannen en voorstellen van het schoolbestuur en de school. In het medezeggenschapsreglement staat omschreven over welke zaken zij een instemmings- dan wel een adviserende bevoegdheid heeft. Zo is de MR bijvoorbeeld instemmingsplichtig voor het jaarlijkse formatieplan van de school, het plan over het aantal beschikbare uren en de inzet van leerkrachten en niet-onderwijzend personeel. Ook kwesties als het onderhoud van het gebouw, het personeelsbeleid, de klachtenregeling en de brede school komen aan de orde. De MR kan ook op eigen initiatief onderwerpen die school betreffen aan de orde stellen. Zij is bevoegd voorstellen te doen aan school en/of bestuur en standpunten kenbaar te maken.
 
In het schooljaar 2021-2022 zal de MR vergaderen op de volgende data: dinsdag 12 oktober (rest data volgt).
 
Indien je onderwerpen wilt aandragen voor de MR kun je contact met ons opnemen of aanschuiven tijdens
een van deze vergaderingen.
De MR is te bereiken op het volgende emailadres:  mr@kinkerbuurtschool.nl
 
 
Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle scholen van AWBR vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR, ter informatie, advies of instemming. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de GMR en het schoolbestuur. Alle rechten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De agenda en notulen van de GMR worden ter informatie naar de MR van onze school gestuurd.
 
 
notulen MR - 29 juni 2021
notulen MR - 11 mei 2021
notulen MR - 13 april 2021
notulen MR - 16 maart 2021
notulen MR - 16 februari 2021
notulen MR - 19 januari 2021
notulen MR - 8 december 2020
notulen MR - 10 november 2020
notulen MR - 6 oktober 2020
notulen MR - 8 september 2020
notulen MR - 16 juni 2020
notulen MR - 19 mei 2020
notulen MR - 7 april 2020
notulen MR - 03 maart 2020
notulen MR - 21 januari 2020
notulen MR - 5 november 2019
notulen MR - 24 september 2019
notulen MR - 2 juli 2019
notulen MR - 16 april 2019
notulen MR - 19 maart 2019
notulen MR - 12 februari 2019
notulen MR - 15 januari 2019
notulen MR - 6 november 2018
notulen MR - 12 juni 2018
notulen MR - 10 april 2018
notulen MR - 13 maart 2018
notulen MR - 16 jan 2018
MR Reglement Kinkerbuurtschool (jan 2017)