Laatste nieuws:

De schooltijden

 
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 uur tot 11.45 uur en van 12.45 tot 14.30 uur.
 
(Voor groep 1|2 is er een inloopkwartier van 8.30 uur tot 8.45 uur)
 

Brief van de directie

Amsterdam, 22 januari 2016
 
Beste ouders en verzorgers,

Het team en de medezeggenschapsraad hebben een beslissing genomen over de schooltijden om te kunnen voldoen aan de nieuwe CAO. Er is besloten dat met ingang van het schooljaar 2016-2017 er een rooster van 5 gelijke dagen gehanteerd gaat worden.

Zowel de uitslag van de ouderenquête van juni 2015 als de enquête onder het team van afgelopen najaar, zijn meegenomen in deze beslissing over de nieuwe schooltijden.

Het nieuwe rooster ziet er als volgt uit:
De ochtenden blijven gelijk: er is les van 08.30-11.45 uur.
De lunchpauze duurt een uur waarin leerlingen hetzij thuis, hetzij op school kunnen lunchen. De kosten per overblijfdag gaan iets omlaag (van €1,50 naar €1,20 per dag). De kosten voor een hele week overblijf blijven gelijk (€6,00) aangezien de totale overblijftijd in de week gelijk blijft: we gaan van 4 x 1 uur en 15 minuten naar 5 x 1 uur.
De middag begint om 12.45 uur en de school gaat uit om 14.20 uur.
Zoals eerder toegezegd, voor het geval we zouden uitkomen op een rooster van 5 gelijke dagen, gaan we in de komende tijd verder verkennen met onze talentmakelaar van Combiwel of en hoe we de naschoolse activiteiten kunnen uitbreiden. Dat verkennen doen we samen met de OR en de MR.

Zoals afgesproken informeren we u meteen nu de beslissing genomen is, zodat u opvang en werk waar nodig kunt afstemmen. Ook de organisaties die hier in de buurt buitenschoolse opvang verzorgen, zullen wij deze week informeren, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de vragen die zij ongetwijfeld van een aantal van u gaan krijgen.

We begrijpen dat dit niet voor iedereen de gewenste uitkomst is. We hopen desondanks dat we er een werkzame situatie van kunnen maken. Met de MR is afgesproken dan we in januari en juni 2017, en in januari en juni 2018 evalueren hoe de nieuwe schooltijden bevallen.

In het geval u vragen hebt of meer informatie wilt, dan kunt u ons altijd mailen of bij ons binnen lopen.
 
Met vriendelijke groet,
Reineke en Madeleine
Directie BS De Kinkerbuurt

Brief van de directie

Amsterdam, 29 mei 2015

Beste ouders,

Zoals vorige week in de nieuwsbrief toegezegd een wat uitgebreidere toelichting op ons besluit om de schooltijden slechts licht aan te passen komend jaar.

Na de ouderavond van 19 maart, de mail met toelichting van 5 april en de ouderavond door de MR georganiseerd op 7 april, waren er nog veel vragen bij ouders en team. Omdat we denken dat er meer tijd nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen, hebben we op voorstel van de oudergeleding van de MR en met instemming van het team en de hele MR besloten tot een tijdelijke oplossing. Het komend schooljaar passen we de schooltijden licht aan: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school een kwartier eerder uit, om 15.00 uur. Op woensdag verandert er niets. Ook de lunchpauze en de overblijf veranderen niet. Zo gaan we terug van 25,5 naar 24,5 lesuren per week. We hebben minder studiedagen dan afgelopen schooljaar. De totale lestijd voor de leerlingen blijft gelijk uiteraard.

We vinden het belangrijk om aan te geven dat het wat de directie en het team betreft om uitstel gaat en zeker niet om afstel. De tijdelijke oplossing zoals we die nu invoeren, draagt weinig tot niet bij aan vermindering van de werkdruk, omdat de nieuwe werktijden van de CAO wel ingaan per het komende schooljaar.

De tijdelijke oplossing biedt ons wel de gelegenheid om tot een lesrooster te komen waarbij de belangen van kinderen, ouders en team in balans zijn. Het biedt ouders meer tijd om werk en opvang waar nodig aan te passen aan schooltijden die veel afwijken van de huidige schooltijden. Het biedt ons tijd om de mening van alle ouders en het team te peilen via een enquête. Het biedt school ook tijd om te kijken naar de mogelijkheden om het naschoolse aanbod uit te breiden, mochten we voor een 5 gelijke dagen rooster kiezen.

Tijdspad

Dit jaar,

Mei - inventarisatie mogelijkheden overblijf

Juni - enquête ouders en team en inventarisatie keuzes andere scholen AWBR volgend jaar

September - uitslag enquêtes bespreken in MR en team

Oktober - voorstel nieuwe schooltijden

November - MR stemt al dan niet in, 51% van team stemt al dan niet in

December - ouders,TSO, BSO's, organisatie NSA worden geïnformeerd en hebben een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op de verandering.

Mochten MR en team niet instemmen in november dan wordt het voorstel bijgesteld en wordt de defintieve keuze in januari genomen.

We hopen iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om bij ons binnen te lopen of ons te mailen. Onderaan deze mail vindt u nog wat achtergrond informatie. Met vriendelijke groet,

Reineke Schoufour & Madeleine Schoute

Directie Brede School De Kinkerbuurt

Brief van de directie

Amsterdam, 5 april 2015

Onderwerp: Visie directie op nieuwe schooltijden

Waarom nieuwe schooltijden?
Volgend schooljaar treedt de nieuwe onderwijs-CAO in werking en alle basisscholen moeten zich daaraan houden. In de nieuwe CAO is bepaald dat leerkrachten maximaal 40 uur per week en 8 uur per dag mogen werken. Nu is dat nog meer.

De leerlingen gaan nu 25,5 uur per week naar school. Het bestuur van Brede School De Kinkerbuurt (AWBR) heeft besloten dat de leerlingen vanaf volgend schooljaar 24 uur per week naar school gaan. Het totaal aantal lesuren voor leerlingen blijft gelijk: 940 uur per jaar. De uren worden straks verspreid over meer dagen en daardoor komen er minder vrije dagen.

Effect van nieuwe schooltijden en voorkeur van directie voor een model
Het gewenste effect van de 40-urige werkweek voor leerkrachten is dat de werkdruk vermindert. Het effect is het grootste bij een lesrooster van 5 gelijke dagen.

Bij een 5-gelijke dagenmodel hebben de leerlingen een korte pauze en gaan ze vroeg naar huis. Daardoor kan de leerkracht 2,5 uur per dag na schooltijd effectiever besteden aan lesvoorbereiding, nakijken, gesprekken met ouders en overleg met collega’s.  Er is meer tijd om tegemoet te komen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van leerlingen, die sterk toegenomen is door het invoeren van de wet op het Passend Onderwijs.
Wij verwachten dat het effect van een 5-gelijke dagen model op de leerlingen ook gunstig is. We verwachten meer rust in de groep en in de school door het verdwijnen van de lange overblijf en de daardoor sterkere pedagogische lijn.

Daarnaast zien we kansen voor een uitgebreider naschools aanbod, waaronder bijvoorbeeld een huiswerk-of bijspijkerklas, meer vreemde talen, techniekonderwijs en ICT-gerelateerd aanbod.

Uit onderzoek van het ministerie van onderwijs blijkt dat de algemene tevredenheid van ouders over het 5-gelijke dagen model hoog is.

Uit dat zelfde onderzoek blijkt dat er ook negatieve effecten mogelijk zijn: voor de school bijvoorbeeld rond het organiseren van de pauzes van de leerkrachten en het begeleiden van de kinderen tijdens het spelen. Voor de ouders speelt de kortere tijd die de kinderen hebben om te lunchen en de verlenging van de BSO tijd die ingekocht moet worden.

Als directie gaat onze voorkeur op dit moment uit naar een 5-gelijke dagen model omdat wij verwachten dat de werkdrukervaring daarmee werkelijk verlaagd wordt en daardoor de onderwijskwaliteit verhoogd.

Modellen
Teruggaan van 25,5 uur les per week naar 24 uur kan op zeker vier manieren. De laatste optie is op de ouderavond van 19 maart aangedragen door de aanwezige ouders.

Traditionele schooltijden: door van elke dag wat minuten af te snoepen
Het 5-gelijke dagen model : de vrije woensdagmiddag valt af en de 1,25 uur pauze worden korter. De kinderen kunnen evt nog naar huis tussen de middag
Het continurooster:  de vrije woensdagmiddag valt af en alle kinderen blijven verplicht over.
Het Hoorns model: niet alleen de woensdag maar ook de vrijdagmiddag is vrij.

De weg naar de nieuwe schooltijden
Brede School De Kinkerbuurt moet beslissen hoe die 24 lesuren het beste verdeeld kunnen worden over de week. Omdat er op dit moment 25,5 lesuren per week zijn, is duidelijk dat het rooster moet veranderen. In gesprekken met het schoolteam, de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn verschillende mogelijkheden of opties besproken om het rooster te veranderen. De meerderheid van het team moet akkoord zijn met de nieuwe schooltijden, net als de MR.

De schoolleiding wil ook graag de ouders informeren en raadplegen. Dat is gebeurd op een algemene ouderavond op 19 maart j.l.. Daarnaast heeft de MR in overleg met de OR een ouder-ouderavond georganiseerd op 7 april. En tenslotte wordt het definitieve voorstel van school in de loop van april via een  enquête voorgelegd aan alle ouders.


Reineke Schoufour en Madeleine Schoute
Directie Brede School De Kinkerbuurt